Privacy statement

Privacy Statement Brincr B.V..

Dit Privacy Statement is in werking getreden op 25 mei 2018.
Brincr B.V. (“Brincr”), is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle data die kunnen worden herleid tot een persoon, een zogenaamde betrokkene. Voorbeelden zijn uw naam, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens, zodat u niet meer als persoon traceerbaar bent. Een betrokkene kan een klant, een medewerker of een andere persoon zijn wiens persoonsgegevens worden verwerkt. Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking
van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen “AVG”. Brincr houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de AVG.

Uit welke bronnen verzamelen wij persoonsgegevens?

Brincr gebruikt verschillende bronnen om persoonsgegevens te verzamelen: openbare en niet openbare bronnen. a) gegevens die u invoert; b) gegevens die via gekoppelde systemen worden opgehaald zoals de openKVK, externe boekhoudsystemen, ed; c) websites van bedrijven, en openbare registers zoals het handelsregister, kadaster, stelsel van jaarrekeningen van de Kamer van Koophandel, insolventieregister,register van curatoren en register schuldsanering;
d) registers voor verificatie en signalering van openbare documenten; e) vermeldingen in de Staatscourant en dag- en weekbladen, en andere bronnen die voor eenieder toegankelijk zijn, zoals de reeds door de betrokken persoon verstrekte gegevens of gegevens die door hun acties openbaar zijn gemaakt via sociale netwerken of andere media; f) buitenlandse equivalenten van de onder (a) tot (c) genoemde bronnen. Onderscheid rol als verantwoordelijke versus verwerker
Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Brincr deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken. Als verwerker zal
Brincr naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacy Statement informeert Brincr u over de wijze waarop Brincr als verwerker met uw persoonsgegevens omgaat. Brincr is de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens voor de doeleinden zoals: – facturatie; – orderbeheer; – offertes

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Brincr maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer. Brincr kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben
verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Brincr uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een
nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Daarnaast maakt Brincr gebruik van een dienst ten behoeve van het verzamelen van statistieken over uw bezoek aan onze website en Brincr gebruikt die gegevens ook in geanonimiseerde vorm om haar diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren.

De statistieken worden gerapporteerd op geaggregeerd bedrijfsniveau en niet op het niveau van de individuele bezoeker. Betreffende de verwerking van eventuele persoonsgegevens ontvangt Brincr van de browser van de bezoeker de gegevens die de browser standaard met het zogenoemde http-request meezendt (waaronder het IP-adres) en daarnaast worden de domeinnamen, bedrijfsnamen en
bedrijfscontactgegevens door Brincr verwerkt.

Voor welke doeleinden gebruikt Brincr uw persoonsgegevens?

Brincr verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de genoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het AP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (fg). Brincr kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Brincr bewerker overeenkomsten gesloten.

Daarnaast kan Brincr, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Wat zijn de gerechtvaardigde gronden op basis waarvan Brincr persoonsgegevens verwerkt?

Toestemming​: De betrokkene heeft zijn of haar ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking verleend. Als u als betrokkene op de website van Brincr contactformulieren invult om bijvoorbeeld kredietinformatie op te vragen, moet u uw persoonsgegevens vermelden, zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres en telefoonnummer. Brincr gebruikt deze informatie alleen voor het doel waarvoor deze is bedoeld: om u de gevraagde dienst te leveren en informatie te verstrekken. Uw persoonlijke gegevens worden niet beschikbaar gesteld aan derden.

Overeenkomst:​ De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is. Dit criterium is van toepassing wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, zoals een arbeidsovereenkomst, koopovereenkomst of huurovereenkomst.

Wettelijke verplichting: ​Gegevensverwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan Brincr is onderworpen.

Gerechtvaardigd belang:​ De verwerking van persoonsgegevens met als doel het aanbieden en verstrekken van informatie, evenals de ontwikkeling van deze diensten, is noodzakelijk met het oog op het gerechtvaardigd belang van Brincr of haar klant. Het doel van deze verwerking is bedrijven in staat te stellen hun financiële risico’s te beheren, zich te beschermen tegen fraude, te weten met wie zij zaken doen, te voldoen aan nalevings- en reglementaire verplichtingen en meer inzicht te krijgen in organisaties, sectoren en markten. Verwerking van persoonsgegevens op deze gronden vindt niet plaats als de belangen van de persoon wiens gegevens worden verwerkt, zwaarder wegen.

Deelt Brincr persoonsgegevens met andere partijen?

Brincr deelt geen interne marketingdata, waaronder persoonsgegevens, met iemand buiten het bedrijf. Marketingdata wordt gedeeld binnen de onderneming. De kernactiviteit van Brincr is het leveren van software voor uitvoeren van bedrijfsadministratie (facturatie, ed). Brincr deelt deze (commerciële)
gegevens met: a) entiteiten waar Brincr deel vanuit maakt;

Beveiliging persoonsgegevens

Brincr gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de
gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Hoe lang bewaart Brincr mijn gegevens?

Brincr zorgt ervoor dat de persoonsgegevens die door Brincr worden verwerkt ten behoeve van haar  diensten juist, adequaat, relevant en actueel zijn. Brincr neemt alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de persoonsgegevens te verwijderen als blijkt dat de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden onjuist, niet langer voldoende, relevant of actueel zijn.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Brincr deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Inzage, correctie, verwijdering, bezwaar verwerking

Verzoeken om inzage, beperking van de verwerking, dataportabiliteit, correctie of verwijdering van de eigen persoonsgegevens, alsmede het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend op onderstaand adres van Brincr onder vermelding van Inzage Persoonsgegevens en onder bijsluiting van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (waarbij Burgerservicenummer en foto zijn afgeplakt).

Voorts dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Brincr voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen. Brincr hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een
onevenredige inspanning kost.

Wijziging privacy statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Brincr met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u op onze website kijken voor aanvullende informatie, dan wel ons dit laten weten middels e-mail op het adres support@brincr.com of per post, T.a.v.: Afdeling Support onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Brincr voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.
Tevens staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat Brincr in overtreding is met de geldende wet en regelgeving.