Algemene voorwaarden

De Nederland ICT Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Art. 1  Toepasselijkheid Nederland ICT Voorwaarden

1.1 Deze Nederland ICT Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan klant levert.

1.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Leverancier en klant treden in dat geval in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Art. 2  Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door leverancier schriftelijk anders is aangegeven. Klant staat in  voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding heeft gebaseerd.

Art. 3  Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en  andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle door leverancier kenbaar  gemaakte prijzen zijn steeds in euro’s en klant dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

3.2 Aan een door leverancier afgegeven voorcalculatie  of begroting kunnen door klant geen rechten of verwachtingen worden ontleend, tenzij partijen  schriftelijk anders zijn overeengekomen. Een door klant aan leverancier kenbaar gemaakt beschik baar budget geldt slechts als een tussen  partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door leverancier te verrichten prestaties indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.

3.3 Indien klant volgens de tussen partijen gesloten  overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die  (rechts-)personen tegenover de leverancier hoofde lijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst.

3.4 Met betrekking tot de door leverancier verrichte  prestaties en de daarvoor door klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie  van leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van klant tot het leveren van tegenbewijs.

3.5 Indien sprake is van een periodieke betalingsver plichting van klant, geldt dat leverancier ge rechtigd is schriftelijk, conform de in de overeen komst opgenomen index of andere maatstaf,  geldende prijzen en tarieven aan te passen op de in de overeenkomst genoemde termijn. Indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van leverancier tot aanpassing van  de prijzen of tarieven, geldt dat leverancier steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien  klant in dat laatste geval niet akkoord wenst te gaan met de aanpassing, is klant gerechtigd binnen dertig dagen na kennisgeving van de aanpassing de overeenkomst schriftelijk op te zeggen met ingang  van de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

3.6 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of  data waarop leverancier de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan klant in rekening  brengt, vastleggen. Verschuldigde bedragen worden door klant betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities.  Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldig de bedragen.

3.7 Indien klant de verschuldigde bedragen niet of  niet tijdig betaalt, is klant, zonder dat een aan maning of ingebrekestelling nodig is, over het  openstaande bedrag wettelijke rente voor handels overeenkomsten verschuldigd. Indien klant na aan maning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering  te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval klant naast het dan verschul digde totale bedrag tevens gehouden is tot ver goeding van alle gerechtelijke en buitengerechte lijke kosten, waaronder begrepen alle kosten  berekend door externe deskundigen. Een en ander laat de overige wettelijke en contractuele rechten van leverancier onverlet.

Art. 4  Duur van de overeenkomst

4.1 Indien en voor zover de tussen partijen gesloten overeenkomst een duurovereenkomst is, geldt dat de overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één maand geldt.

4.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij klant of leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van een maand vóór het einde van de desbetreffende periode.

Art. 5  Vertrouwelijkheid en overname personeel

5.1 Klant en leverancier dragen er zorg voor dat alle  van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat  deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod geldt niet voor leverancier indien en  voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift  of voor de goede uitvoering van de overeenkomst door leverancier. De partij die vertrouwelijke gege vens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden  in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aange duid.

5.2  Klant erkent dat de van leverancier afkomstige  programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier,  diens toeleveranciers of de producent van de pro grammatuur bevat.

5.3 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de  overeenkomst evenals één maand na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toe stemming van de andere partij medewerkers van  de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten  werken. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden, waaronder de voorwaarde dat klant een redelijke vergoeding aan leverancier betaalt.

Art. 6  Privacy en gegevensverwerking

6.1 Indien dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, zal klant leverancier desgevraagd schriftelijk informeren over de wijze waarop klant uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van de wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

6.2 Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door klant wordt gehouden of waarvoor klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan leverancier toerekenbaar zijn.

6.3 De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van leverancier door klant worden verwerkt, ligt volledig bij klant. Klant staat er tegenover leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Klant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

Art. 7 Beveiliging

7.1 Indien leverancier op grond van de overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties betreffende beveiliging. Leverancier staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

7.2 De door of vanwege leverancier aan klant verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door klant als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de eigen organisatie van klant kenbaar worden gemaakt. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

7.3 Klant zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben.

Art. 8  Voorbehoud van eigendom en rechten en opschorting

8.1 Alle aan klant geleverde zaken blijven eigendom van  leverancier totdat alle bedragen die klant aan leverancier op grond van de tussen partijen gesloten  overeenkomst verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een klant die als weder verkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

8.2 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendoms voorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak  worden beheerst door het recht van de Staat van be stemming indien dat recht ter zake voor leverancier  gunstigere bepalingen bevat.

8.3 Rechten worden in voorkomend geval aan klant  verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat klant alle uit de overeenkomst verschuldigde bedra gen heeft voldaan.

8.4 Leverancier kan de in het kader van de overeenkomst  ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich  houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat klant alle aan leverancier  verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Art. 9  Risico-overgang

9.1 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, gegevens (waaronder begrepen: gebruikersnamen, codes en wachtwoorden), documenten, programmatuur of databestanden die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden, gaat over op klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van klant of een hulppersoon van klant zijn gebracht.

Art. 10  

Intellectuele Eigendom

10.1 Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot  overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en  uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor  klant ontwikkelde programmatuur, websites, databe standen, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan die  ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, proto collen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of  te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ont wikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn  aan die welke ten behoeve van klant zijn of worden gedaan.

10.2 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op  grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites,  databestanden, apparatuur, opleidings-, toets- en examenmateriaal of andere materialen zoals ana lyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offer tes, evenals voorbereidend materiaal daarvan,  berusten uitsluitend bij leverancier, diens licen tiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voor waarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten  overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.

10.3 Klant zal geen aanduiding(en) betreffende het ver trouwelijke karakter dan wel betreffende auteurs rechten, merken, handelsnamen of enig ander  recht van intellectuele eigendom uit de programma tuur, websites, databestanden, apparatuur of mate rialen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

10.4 Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het leverancier steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan klant (direct of indirect) toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Klant zal  dergelijke technische voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

10.5 Leverancier vrijwaart klant tegen elke aanspraak  van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur,  websites, databestanden, apparatuur of andere mate rialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat  klant leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen  van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Klant zal daartoe de nodige volmach ten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich tegen deze aanspraken te  verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door klant ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan leverancier ter beschikking gestelde  materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die klant zonder schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of heeft laten  aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door leverancier zelf ontwikkelde programma tuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of  indien naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat klant het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, appara tuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere  andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van leverancier wegens inbreuk op een recht van intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.

10.6  Klant staat er voor in dat geen rechten van derden  zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan leveran cier van apparatuur, programmatuur, voor websites  bestemd materiaal, databestanden en/of andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of integra tie. Klant vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak  van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie inbreuk maakt op enig recht van die derde.

10.7  Leverancier is nimmer gehouden tot het uitvoeren  van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk  met klant is overeengekomen.

Art. 11 Medewerkingsverplichtingen

11.1 Partijen erkennen dat het welslagen van werk zaamheden op het gebied van informatie- en  communicatietechnologie afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Klant zal steeds  tijdig alle in redelijkheid door leverancier gewenste medewerking verlenen.

11.2  Klant draagt het risico van de selectie van de door  leverancier te leveren zaken, goederen en/of diensten. Klant neemt steeds de uiterste zorg in acht  om te waarborgen dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn.  In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier  niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3 Indien klant bij de uitvoering van de overeenkomst personeel en/of hulppersonen inzet, zal dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodza-

kelijke kennis en ervaring. Ingeval medewerkers van  leverancier op locatie van klant werkzaamheden verrichten, draagt klant tijdig en kosteloos zorg voor  de noodzakelijke faciliteiten, zoals een werkruimte met computer- en netwerkfaciliteiten. Leverancier is  niet aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij klant bewijst dat deze  schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

11.4 De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle  wettelijke eisen. Klant vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van  leverancier, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van  handelen of nalaten van klant of van onveilige situaties in zijn organisatie. Klant zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór  aanvang van de werkzaamheden aan de door leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken.

11.5 Indien klant in verband met de diensten en producten  van leverancier programmatuur, apparatuur of ande re middelen aan leverancier ter beschikking stelt,  staat klant in voor het verkrijgen van alle benodigde licenties of goedkeuringen met betrekking tot deze  middelen welke leverancier nodig mocht hebben.

11.6  Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder  controle van de instellingen, het gebruik van de door leverancier geleverde producten en/of verstrekte  diensten en de wijze waarop de resultaten van de producten en diensten worden ingezet. Klant is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan, en het  gebruik door gebruikers.

11.7  Klant zal zelf de op zijn eigen apparatuur benodigde  (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parame triseren, tunen en indien nodig de daarbij  gebruikte apparatuur, overige (hulp)programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en de door klant  gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 12  Informatieverplichtingen

12.1 Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door leverancier mogelijk te maken, zal klant leverancier steeds tijdig alle in redelijkheid door leverancier te verlangen gegevens of inlichtingen verschaffen.

12.2 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem aan leverancier verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen en specificaties. Indien de door klant verstrekte gegevens, inlichtingen, ontwerpen of specificaties voor de leverancier kenbare onjuistheden bevatten, zal de leverancier hierover navraag doen bij klant.

12.3 In verband met de continuïteit zal klant een contactpersoon of contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van leverancier als zodanig fungeren. Contactpersonen van klant zullen beschikken over de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de door klant gewenste doelstellingen.

12.4 Leverancier is enkel gehouden klant periodiek  inlichtingen te verstrekken omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door middel van de door klant aangewezen contactpersoon.

Art. 13 Project- en stuurgroepen

13.1  Wanneer beide partijen met een of meerdere door  hen ingezette medewerkers deel nemen in een project- of stuurgroep, dan zal de verstrekking van  inlichtingen plaatsvinden op de wijze zoals voor de project- of stuurgroep is overeengekomen.

13.2 Besluiten genomen in een project- of stuurgroep  waaraan beide partijen deelnemen, binden leveran cier slechts indien de besluitvorming geschiedt  conform hetgeen daaromtrent schriftelijk tussen par tijen is overeengekomen of, bij gebreke van schriftelijke afspraken daaromtrent, indien leverancier de besluiten schriftelijk heeft aanvaard. Leverancier is nimmer gehouden een besluit te aanvaarden of uit te voeren indien dat naar zijn oordeel onverenigbaar is  met de inhoud en/of goede uitvoering van de overeenkomst.

13.3 Klant staat er voor in dat de personen die door hem  zijn aangewezen om deel uit te maken van een project- of stuurgroep, gerechtigd zijn voor klant  bindende besluiten te nemen.

Art. 14 Termijnen

14.1 Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in de  door hem genoemde of tussen partijen overeen gekomen al dan niet uiterste (leverings)termijnen  en/of (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen. Door leverancier genoemde of tussen partijen  overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de leverancier niet en  hebben steeds een indicatief karakter.

14.2 Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen  leverancier en klant in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te  bespreken.

14.3 In alle gevallen – derhalve ook indien partijen een  uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen – komt leverancier wegens tijds overschrijding eerst in verzuim nadat klant hem  schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij klant leverancier een redelijke termijn stelt ter zuivering van de tekortkoming (op het overeengekomene) en  deze redelijke termijn is verstreken. De inge brekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt  gesteld adequaat te reageren.

14.4  Indien is overeengekomen dat de nakoming van de  overeengekomen werkzaamheden in fasen zal plaats vinden, is leverancier gerechtigd de aanvang van de  werkzaamheden die tot een fase behoren uit te stellen totdat klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

14.5  Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet  uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van  de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specifi caties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de overeenkomst zijn overeen gekomen, of indien klant zijn verplichtingen die  voortvloeien uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor klant nimmer grond voor  opzegging of ontbinding van de overeenkomst.

Art. 15  Ontbinding en opzegging van de overeenkomst

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot  ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de  overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd  mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de  tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nako ming van wezenlijke verplichtingen uit de overeen komst. Betalingsverplichtingen van klant en alle  verplichtingen tot medewerking en/of informatie verstrekking door klant of een door klant in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezen lijke verplichtingen uit de overeenkomst.

15.2 Indien klant op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij klant bewijst dat leverancier ten aanzien van het wezenlijke

deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de  vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.3 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en  inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na  goed overleg en onder opgave van redenen schrifte lijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de  opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Leverancier zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.4 Klant is niet gerechtigd een overeenkomst van  opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

15.5 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder inge brekestelling met onmiddellijke ingang geheel of  gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de weder partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de  andere partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.  Leverancier kan de overeenkomst tevens zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de beslissende zeg genschap over de onderneming van klant direct of indirect wijzigt. Leverancier is wegens de beëindiging  als bedoeld in dit artikellid nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot scha devergoeding gehouden. Ingeval klant onherroepe lijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt alsdan het recht van klant tot gebruik van de  ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke alsmede het recht van klant tot toegang en/of gebruik van de diensten van leverancier, zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van leverancier vereist is.

Art. 16 Aansprakelijkheid van leverancier

16.1  De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens  een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of op welke rechtsgrond dan ook,  daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met klant overeengekomen  garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor  die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereen komst is met een looptijd van meer dan één jaar,  wordt de voor die overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor maximaal één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van leverancier voor directe  schade, op welke rechtsgrond dan ook, echter meer dan € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro) bedragen.

16.2 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt nimmer  meer dan € 1.250.000 (één miljoen tweehonderd vijftig duizend Euro).

16.3 De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte  schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door  bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van klant, schade verband houdende met het gebruik van door klant aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door klant aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers, is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van leverancier verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

16.4 De in artikel 16.1 tot en met 16.3 beschreven uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van leverancier welke in deze algemene voorwaarden zijn beschre ven, geheel onverlet.

16.5 De in artikel 16.1 tot en met 16.4 bedoelde uit sluitingen en beperkingen komen te vervallen indien  en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van leverancier.

16.6 Tenzij nakoming door de leverancier blijvend  onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de  nakoming van een overeenkomst slechts indien klant leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt,  waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en leverancier ook na die  termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestel ling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke  omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

16.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op  schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk  bij leverancier meldt. Iedere vordering tot schade vergoeding tegen leverancier vervalt door het enkele verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan  van de vordering, tenzij klant vóór het verstrijken van die termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld.

16.8  Klant vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van  derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door  klant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door leverancier geleverde apparatuur, pro grammatuur of andere materialen, tenzij en voor  zover klant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 16.9 Het bepaalde in dit artikel evenals alle andere  beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de over eenkomst bedient.

Art. 17 Overmacht

17.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van  enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen garantieverplich ting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van  overmacht. Onder overmacht aan de zijde van leverancier wordt onder meer verstaan: (i) over macht van toeleveranciers van leverancier, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen  van toeleveranciers die door klant aan leverancier zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, appa ratuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door klant aan leverancier is  voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elek triciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanet werk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen.

17.2 Indien een overmachtsituatie langer dan zestig dagen  duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Art. 18 Wijziging en meerwerk

18.1 Indien leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van klant werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door klant worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier. Leverancier is niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

18.2 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal leverancier klant desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

Art. 19 Overdracht van rechten en verplichtingen

19.1 Klant zal de rechten en verplichtingen die hij op grond van overeenkomst heeft nimmer aan een derde verkopen, overdragen of verpanden.

19.2 Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde te verkopen, over te dragen of te verpanden.

Art. 20 Toepasselijk recht en geschillen

20.1 De overeenkomsten tussen leverancier en klant  worden beheerst door Nederlands recht. Toepas selijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uit gesloten.

20.2 Geschillen welke ontstaan naar aanleiding van de  tussen partijen gesloten overeenkomst en/of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan  het gevolg zijn, worden beslecht door arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering, statu tair gevestigd te Den Haag, één en ander onvermin derd het recht van elk der partijen een voorziening in  (arbitraal) kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen. De plaats van arbi trage is Den Haag.

20.3 Indien een geschil naar aanleiding van de tussen  partijen gesloten overeenkomst dan wel naar aan leiding van nadere overeenkomsten die daarvan  het gevolg zijn, binnen de bevoegdheid van de kantonrechter vallen is elk der partijen, in afwijking van het bepaalde in artikel 20.2, gerechtigd  de zaak als kantonzaak aanhangig te maken bij de wettelijk bevoegde Rechtbank. Voorgaande bevoegdheid komt aan partijen enkel toe indien ter zake van dat geschil nog geen arbitrale procedure  aanhangig is gemaakt conform het bepaalde in artikel 20.2. Indien de zaak met inachtneming van het in dit artikel 20.3 bepaalde door één of meer der partijen ter behandeling en beslissing bij de wettelijk  bevoegde Rechtbank aanhangig is gemaakt, is de kantonrechter van die Rechtbank bevoegd de zaak te behandelen en daarover te beslissen.

20.4 Elk der partijen is ter zake van een geschil naar  aanleiding van de tussen partijen gesloten overeen komst dan wel naar aanleiding van nadere over eenkomsten die daarvan het gevolg zijn, in alle  gevallen gerechtigd een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stich ting Geschillenoplossing Automatisering te beginnen.  De wederpartij is verplicht actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van ten minste één gezamen lijke bespreking van mediators en partijen, teneinde  deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort  geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft.

Hoofdstuk 2. Dienstverlening

De in dit hoofdstuk ‘Dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier diensten van welke aard dan ook (en al dan niet in een van de andere hoofdstukken van deze algemene voorwaarden nader uitgewerkt) aan klant verleent.

Art. 21 Uitvoering

21.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen zijn diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met klant schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van leverancier worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het desbetreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid in de overeenkomst is omschreven.

21.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes of certificaten wordt gemaakt, tenzij het misbruik het rechtstreekse gevolg is van een opzettelijk of bewust roekeloos handelen of nalaten van de bedrijfsleiding van leverancier.

21.3 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door één bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde en/of soortgelijke kwalificaties.

21.4 Leverancier is niet gehouden bij de uitvoering van zijn diensten aanwijzingen van klant op te volgen, in het bijzonder niet indien dit aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wijzigen of aanvullen. Indien dergelijke aanwijzingen echter worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van leverancier.

Art. 22 Service Level Agreement

22.1 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen. Klant zal leverancier steeds onverwijld informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed zijn of kunnen zijn op het serviceniveau en de beschikbaarheid daarvan.

22.2 Indien afspraken over een serviceniveau zijn gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid van programmatuur, systemen en gerelateerde diensten steeds zodanig gemeten dat de vooraf door leverancier aangekondigde buitengebruikstelling wegens preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service, alsmede omstandigheden die buiten de invloedssfeer van leverancier zijn gelegen, buiten beschouwing worden gelaten. Behoudens door klant te leveren tegenbewijs  zal de door leverancier gemeten beschikbaarheid als volledig bewijs gelden.

Art. 23 Back-up

23.1 Indien de dienstverlening aan klant op grond van de overeenkomst het maken van back-ups van gegevens van klant omvat, zal leverancier met inachtneming van de schriftelijk overeengekomen periodes, en bij gebreke daarvan eens per week, een volledige backup maken van de bij hem in bezit zijnde gegevens van klant. Leverancier zal de back-up bewaren gedurende de overeengekomen termijn, en bij gebreke van afspraken daaromtrent, gedurende de bij leverancier gebruikelijke termijn. Leverancier zal de back-up zorgvuldig als een goed huisvader bewaren.

23.2 Klant zelf blijft verantwoordelijk tot nakoming van alle voor hem geldende wettelijke administratie- en bewaarverplichtingen.

Hoofdstuk 3. Software-as-a-Service (SaaS)

De in dit hoofdstuk ‘Software as a Service (SaaS)’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen uit het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verricht onder de naam of op het gebied van Software-as-aService (ook wel aangeduid als: SaaS). Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden wordt onder SaaS verstaan: het door leverancier ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden van programmatuur aan klant via internet of een ander datanetwerk, zonder dat aan klant een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt.

Art. 24  Uitvoering SaaS-dienst

24.1 Leverancier verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van klant. Het staat klant niet vrij derden gebruik te laten maken van de door leverancier verleende diensten op het gebied van SaaS.

24.2 Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van klant, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan klant in rekening worden gebracht.

24.3 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij klant geldende procedures tot gevolg heeft, zal leverancier klant hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van klant. In dat geval kan klant de overeenkomst schriftelijk opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.

24.4 Leverancier kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

24.5 Leverancier kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden.

24.6 Leverancier is nimmer gehouden klant een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het kader van de SaaS-dienst aan klant ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

Art. 25 Garantie

25.1 Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader  van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur foutloos is en zonder onderbrekingen  functioneert. Leverancier zal zich er voor inspannen fouten als bedoeld in artikel 30.3 in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door leverancier zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door klant gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van  de programmatuur in gebruik wordt genomen.

Leverancier staat er niet voor in dat gebreken in pro grammatuur die niet zelf door leverancier is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleemvermijdende beperkingen in  de programmatuur aan te brengen. Indien de programmatuur in opdracht van klant is ontwikkeld, kan leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel aan klant in rekening brengen.

25.2  Klant zal op basis van de door leverancier verstrekte  inlichtingen omtrent maatregelen ter voorkoming en beperking van de gevolgen van storingen, gebreken  in de SaaS-dienstverlening, verminking of verlies van gegevens of andere incidenten de risico’s voor zijn  organisatie inventariseren en zo nodig aanvullende maatregelen treffen. Leverancier verklaart zich bereid om op verzoek van klant naar redelijkheid mede werking te verlenen aan verdere door klant te nemen  maatregelen, tegen door leverancier te stellen (financiële) voorwaarden. Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

25.3  Leverancier staat er niet voor in dat de in het kader  van de SaaS-dienst ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzi gingen in relevante wet- en regelgeving.

Art. 26 Bescherming van persoonsgegevens

26.1 Klant heeft op grond van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens (zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens) verplichtingen tegenover derden, zoals de verplichting tot het verstrekken van informatie, evenals het geven van inzage in, het corrigeren en het verwijderen van persoonsgegevens van betrokkenen. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij klant. Partijen houden het er voor dat leverancier ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens ‘bewerker’ in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is.

26.2 Leverancier zal, zoveel als technisch mogelijk is, ondersteuning verlenen aan de door klant na te komen verplichtingen als bedoeld in artikel 26.1. De kosten verbonden aan deze ondersteuning zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van leverancier begrepen en komen voor rekening van klant.

Art. 27 Aanvang van de dienstverlening; vergoeding

27.1 Uitvoering van de door leverancier te verlenen SaaSdienst begint binnen een redelijke termijn na het aangaan van de overeenkomst. Klant draagt er zorg voor dat hij onverwijld na het aangaan van de overeenkomst beschikt over de voor het gebruik van de SaaS-dienst benodigde faciliteiten.

27.2 Klant is voor de SaaS-dienst de vergoeding verschuldigd die is opgenomen in de overeenkomst. Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op de door leverancier verleende SaaS-dienst telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.

Hoofdstuk 4. Programmatuur

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Programmatuur’ zijn, naast de Algemene Bepalingen, van toepassing indien leverancier programmatuur anders dan op basis van een Saas-dienst voor gebruik aan klant ter beschikking stelt.

Art. 28  Gebruiksrecht en gebruiksbeperkingen

28.1 Leverancier stelt aan klant op basis van een  gebruikslicentie de overeengekomen computerpro gramma’s en de overeengekomen gebruikersdocu mentatie gedurende de looptijd van de overeen komst voor gebruik ter beschikking, hierna te  noemen ‘de programmatuur’. Het recht tot gebruik van de programmatuur is niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicen tieerbaar.

28.2  De verplichting tot terbeschikkingstelling door  leverancier en het gebruiksrecht van klant strekken zich uitsluitend uit tot de zogeheten objectcode van de programmatuur. Het gebruiksrecht van klant strekt zich niet uit tot de broncode van de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur  gemaakte technische documentatie worden niet aan klant ter beschikking gesteld, ook niet indien klant bereid is daarvoor een financiële vergoeding te  betalen.

28.3 Klant zal de overeengekomen beperkingen, van welke  aard of inhoud dan ook, op het recht tot gebruik van de programmatuur steeds stipt naleven.

28.4 Indien partijen zijn overeengekomen dat de  programmatuur uitsluitend in combinatie met bepaalde apparatuur gebruikt mag worden, is klant  gerechtigd bij eventuele storing van de apparatuur de programmatuur voor de duur van de storing op  andere apparatuur met dezelfde kwalificaties te gebruiken.

28.5 Leverancier kan verlangen dat klant de programma tuur niet eerder in gebruik neemt dan nadat klant bij  leverancier, diens toeleverancier of de producent van de programmatuur één of meer codes, benodigd voor het gebruik, heeft verkregen. Leverancier is steeds  gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur tegen on rechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze of voor andere doeleinden dan tussen  partijen is overeengekomen. Klant zal nimmer technische voorzieningen die bedoeld zijn om de programmatuur te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

28.6 Klant mag de programmatuur uitsluitend in en ten  behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie ge bruiken en zulks uitsluitend voor zover dat  noodzakelijk is voor het beoogd gebruik. Klant zal de programmatuur niet gebruiken ten behoeve van  derden, bijvoorbeeld in het kader van ‘Software-as-a Service’ (SaaS) of ‘outsourcing’.

28.7 Het is klant nimmer toegestaan de programmatuur en  de dragers waarop de programmatuur is of wordt vastgelegd te verkopen, te verhuren, te vervreemden  of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze, voor welk doel of onder welke titel dan ook ter  beschikking van een derde te stellen. Evenmin zal klant een derde – al dan niet op afstand (online) – toegang geven tot de programmatuur of de pro grammatuur bij een derde ter hosting onderbrengen,  ook niet indien de desbetreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van klant gebruikt.

28.8  Klant zal desgevraagd onverwijld zijn medewerking  verlenen aan een door of ten behoeve van leverancier  uit te voeren onderzoek betreffende de naleving van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. Klant zal  op eerste verzoek van leverancier toegang tot zijn gebouwen en systemen verlenen. Leverancier zal alle  vertrouwelijke bedrijfsinformatie die hij in het kader van een onderzoek van of bij klant verkrijgt, voor  zover die informatie niet het gebruik van de programmatuur zelf betreft, vertrouwelijk behandelen.

28.9 Partijen houden het er voor dat de tussen partijen gesloten overeenkomst, voor zover deze de terbeschikkingstelling tot gebruik van programmatuur tot voorwerp heeft, nimmer als koopovereenkomst wordt beschouwd.

28.10 Leverancier is niet verplicht tot het onderhoud van  de programmatuur en/of het verlenen van onder steuning aan gebruikers en/of beheerders van  de programmatuur. Indien in afwijking van het vorenstaande leverancier gevraagd wordt onderhoud  en/of ondersteuning ten aanzien van de pro grammatuur te verlenen, kan leverancier verlangen dat klant daarvoor een separate schriftelijke over eenkomst aangaat.

Art. 29  Aflevering en installatie

29.1 Leverancier zal, te zijner keuze, de programmatuur  op het overeengekomen formaat gegevensdrager of, bij gebreke van afspraken daaromtrent, op een door  leverancier te bepalen formaat gegevensdrager afleveren dan wel de programmatuur online aan klant voor aflevering beschikbaar stellen. Eventueel over eengekomen gebruikersdocumentatie wordt ter  keuze van de leverancier in papieren dan wel digitale vorm in een door leverancier bepaalde taal verstrekt.

29.2 Uitsluitend indien zulks is overeengekomen, zal  leverancier de programmatuur bij klant installeren. Bij gebreke van afspraken daaromtrent zal klant zelf  de programmatuur installeren, inrichten, parametri seren, tunen en indien nodig de gebruikte appa ratuur en gebruiksomgeving aanpassen.

30.1  Indien partijen geen acceptatietest zijn over eengekomen, aanvaardt klant de programmatuur  in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is, where is’), derhalve met  alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van leverancier op grond van de garantieregeling van artikel 34. In  voornoemd geval zal de programmatuur bij de aflevering of, indien een door leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, gelden als zijnde  geaccepteerd door klant.

30.2 Indien tussen partijen een acceptatietest is   overeengekomen, is het bepaalde in de artikelen 30.3   tot en met 30.10 van toepassing.

30.3 Daar waar in deze algemene voorwaarden sprake is  van ‘fouten’ wordt daaronder verstaan het sub stantieel niet voldoen van de programmatuur aan  de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties van  de programmatuur, en, ingeval de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeen gekomen functionele of technische specificaties. Van  een fout is alleen sprake indien klant deze kan aantonen en deze bovendien reproduceerbaar is. Klant is gehouden van fouten onverwijld melding te maken. Leverancier heeft geen enkele verplichting met betrekking tot andere gebreken in of aan de  programmatuur dan met betrekking tot fouten in de zin van deze algemene voorwaarden.

30.4 Indien een acceptatietest is overeengekomen,  bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering  of, indien een door leverancier uit te voeren installatie  schriftelijk is overeengekomen, veertien dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de test periode is klant niet gerechtigd de programma tuur voor productieve of operationele doeleinden te  gebruiken. Klant zal de overeengekomen acceptatie test met gekwalificeerd personeel en met voldoende omvang en diepgang uitvoeren.

30.5 Indien een acceptatietest is overeengekomen, is klant  verplicht te toetsen of de afgeleverde programmatuur beantwoordt aan de door leverancier schriftelijk, uitdrukkelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, indien en voor zover de programmatuur geheel of gedeeltelijk maatwerkprogrammatuur betreft, aan de schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties.

30.6 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: indien partijen een acceptatietest zijn overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel indien leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 30.7 ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van fouten die volgens artikel 30.8 aan acceptatie niet in de weg staan, dan wel indien klant enig gebruik maakt van de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden: op het moment van de desbetreffende ingebruikneming. 30.7 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten   bevat, zal klant uiterlijk op de laatste dag van de testperiode de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk, gedetailleerd en begrijpelijk aan leverancier   rapporteren. Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij leverancier   gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programma omwegen of probleemvermijdende beperkingen aan te brengen.

Klant mag de acceptatie van de programmatuur niet  onthouden om redenen die niet verband houden met de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeenge komen specificaties en voorts niet wegens het  bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die de operationele of productieve ingebruikneming van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van leverancier om  deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 34 te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden vanwege aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals  esthetische aspecten van gebruikersinterfaces.

Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen  wordt afgeleverd en getest, doet de niet-acceptatie  van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander  onderdeel.

Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen  als bedoeld in dit artikel heeft tot gevolg dat leverancier gekweten is voor de nakoming van zijn  verplichtingen betreffende de terbeschikkingstelling en aflevering van de programmatuur en, indien tevens de installatie van de programmatuur door  leverancier is overeengekomen, van zijn ver plichtingen betreffende de installatie. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van klant op grond van artikel 30.8 betreffende kleine  gebreken en artikel 34 betreffende de garantie.

Art. 31  Beschikbaarstelling  

31.1 Leverancier zal de programmatuur binnen een  redelijke termijn na het aangaan van de over eenkomst aan klant ter beschikking stellen.

31.2  Onverwijld nadat de overeenkomst is geëindigd, zal  klant alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan leverancier retourneren. Indien is  overeengekomen dat klant bij het einde van de overeenkomst de desbetreffende exemplaren zal vernietigen, zal klant van zodanige vernietiging  leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. Leverancier is bij of na het einde van de overeenkomst niet verplicht bijstand te verlenen met het oog op een door klant gewenste dataconversie.

Art. 32  Gebruiksrechtvergoeding

32.1 De voor het recht tot gebruik door klant te betalen vergoeding is verschuldigd op de overeengekomen tijdstippen, of bij gebreke van een overeengekomen tijdstip:

indien partijen niet zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij aflevering van de programmatuur; of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij aflevering van de programmatuur en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn; indien partijen zijn overeengekomen dat leverancier zorg draagt voor installatie van de programmatuur: bij voltooiing van die installatie; of ingeval van periodiek verschuldigde gebruiksrechtvergoedingen bij voltooiing van die installatie en vervolgens bij aanvang van iedere nieuwe gebruiksrechttermijn.

Art. 33  Wijzigingen in de programmatuur

33.1 Behoudens uitzonderingen in de wet bepaald, is klant niet gerechtigd de programmatuur geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. Leverancier is gerechtigd zijn toestemming te weigeren of daaraan voorwaarden te verbinden. Klant draagt het volle risico van alle door of in opdracht van klant door derden – al dan niet met toestemming van leverancier – aangebrachte wijzigingen.

Art. 34  Garantie

34.1 Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen  fouten binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na  aflevering, of, indien een acceptatietest is overeen gekomen, binnen drie maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier  zijn gemeld. Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik. Leverancier garandeert evenmin  dat de programmatuur zonder onderbreking zal werken en/of dat steeds alle fouten worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van klant is  ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.

34.2  Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de  kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van  klant of van andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken. De herstelverplichting vervalt indien klant zonder schriftelijke toestemming van  leverancier wijzigingen in de programmatuur aan brengt of laat aanbrengen.

34.3 Herstel van fouten geschiedt op een door leverancier  te bepalen locatie en wijze. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of  probleemvermijdende beperkingen in de programma tuur aan te brengen.

34.4  Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van  verminkte of verloren gegane gegevens.

34.5  Leverancier heeft geen enkele verplichting van welke  aard of inhoud dan ook ter zake van fouten die na afloop van de in artikel 34.2 bedoelde garantieperiode  zijn gemeld.

Art. 35  Programmatuur van toeleveranciers

35.1  Indien en voor zover leverancier programmatuur van  derden aan klant ter beschikking stelt, zullen, voor  wat betreft die programmatuur, de (licentie) voorwaarden van desbetreffende derden in de  verhouding tussen leverancier en klant van toe passing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaar den, mits de toepasselijkheid van de (licentie) voorwaarden van die derden door leverancier schrif telijk aan klant is medegedeeld en die voorwaarden  bovendien vóór of bij het sluiten van de over eenkomst aan klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan klant geen beroep toe op een nalaten van leverancier om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien klant een  partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

35.2  Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van  derden in de verhouding tussen klant en leverancier  om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 5. Ontwikkeling programmatuur en websites

De bepalingen in dit hoofdstuk ‘Ontwikkeling programmatuur en websites’ zijn, naast de Algemene Bepalingen en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier programmatuur en/of een website ten behoeve van klant ontwerpt en/of ontwikkelt en eventueel de programmatuur en/of website installeert.

Art. 36  Specificaties en ontwikkeling van   programmatuur/website

36.1 Indien niet reeds vóór of bij het aangaan van de  overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur of website aan leveran cier zijn verstrekt, zullen partijen in goed overleg  schriftelijk specificeren welke programmatuur of website ontwikkeld zal worden en op welke manier de ontwikkeling zal geschieden.

36.2 Leverancier zal de programmatuur en/of website met  zorg ontwikkelen, één en ander met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties of  het ontwerp en – in voorkomend geval – met inachtneming van de met klant schriftelijk over eengekomen projectorganisatie, methoden, tech nieken en/of procedures. Alvorens met de  ontwikkelwerkzaamheden aan te vangen, kan leve rancier verlangen dat klant zich schriftelijk akkoord verklaart met de specificaties of het ontwerp. 36.3 Indien partijen een ontwikkelmethode gebruiken die  zich kenmerkt door het uitgangspunt dat het ontwerpen en/of ontwikkelen van (onderdelen van) de programmatuur of website op iteratieve wijze geschiedt (bijvoorbeeld Scrum), aanvaarden partij en dat de werkzaamheden bij aanvang niet zullen  worden verricht op basis van volledige of volledig uitgewerkte specificaties en tevens dat specificaties, welke al dan niet bij aanvang van de werkzaamheden zijn overeengekomen, tijdens de uitvoering van de overeenkomst in goed overleg kunnen worden aangepast met inachtneming van de  projectaanpak die bij de desbetreffende ont wikkelmethode behoort. Partijen zullen tijdens de uitvoering van de overeenkomst gezamenlijk in goed overleg beslissingen nemen met betrekking de specificaties die voor de volgende fase van het project (bijvoorbeeld een ‘time-box’) en/of voor de volgende deelontwikkeling gelden. Klant aanvaardt het risico dat de programmatuur en/of de website niet noodzakelijkerwijs aan alle specificaties zullen beantwoorden. Klant zal zorg dragen voor een permanente, actieve en door de organisatie van klant gedragen inbreng en medewerking van relevante eindgebruikers, onder meer ten aanzien van het  testen en ten aanzien van (nadere) besluitvorming. Klant garandeert dat de door hem ingezette medewerkers welke worden benoemd in sleutel posities, beschikken over de voor deze positie  benodigde beslissingsbevoegdheden. Klant waarborgt voortvarendheid van de door hem tijdens de uitvoering van de overeenkomst te nemen voortgangsbeslissingen. Bij gebreke van tijdige en duidelijke voortgangsbeslissingen van de zijde van  klant conform de projectaanpak die bij de desbetreffende ontwikkelmethode behoort, is leveran cier gerechtigd – doch niet verplicht – de naar zijn oordeel passende beslissingen te nemen.

36.4  Indien partijen gebruik maken van een ontwikkel methode zoals bedoeld in artikel 36.3, dan is het  bepaalde in artikel 30.1, artikel 30.4 tot en met 30.8 en artikel 34.1 niet van toepassing. Klant aanvaardt de programmatuur en/of website in de  staat waarin deze zich op het moment van het einde van de laatste ontwikkelfase bevindt (‘as is, where is’). Leverancier is na de laatste ontwikkelfase niet  gehouden tot herstel van fouten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

36.5  Bij gebreke van specifieke afspraken daaromtrent zal  leverancier de ontwerp- en/of ontwikkelwerkzaam heden binnen een redelijke, door hem te bepalen  termijn na het aangaan van de overeenkomst aanvangen.

36.6 Desgevraagd zal klant leverancier in de gelegenheid  stellen de werkzaamheden buiten de gebruikelijke werkdagen en werktijden op kantoor of locatie van  klant te verrichten.

36.7 In de prestatieverplichtingen van leverancier ten  aanzien van de ontwikkeling van een website zijn niet begrepen het ter beschikking stellen van een  zogeheten ‘content management systeem’.

36.8  In de prestatieverplichtingen van leverancier zijn niet  begrepen het onderhoud van de programmatuur en/of de website, en/of het verlenen van  ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders daarvan. Indien in afwijking van het  vorenstaande door leverancier tevens onderhoud en/of ondersteuning verleend moet worden, kan leverancier verlangen dat klant daarvoor een  separate schriftelijke overeenkomst aangaat. Deze werkzaamheden worden separaat tegen de gebruikelijke tarieven van leverancier in rekening  gebracht.

Art. 37  Aflevering, installatie en acceptatie

37.1  Het bepaalde in artikel 29 inzake aflevering en installatie is van overeenkomstige toepassing.

37.2  Tenzij leverancier op grond van de overeenkomst de programmatuur en/of website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van klant zal ‘hosten’, zal leverancier de website op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan klant afleveren dan wel online aan klant voor aflevering beschikbaar stellen.

37.3  Het bepaalde in artikel 30 van deze algemene voorwaarden inzake acceptatie is van overeenkomstige toepassing.

Art. 38 Gebruiksrecht  

38.1 Leverancier stelt de in opdracht van klant ontwikkelde  programmatuur en/of website en de eventueel daarbij behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan  klant ter beschikking.

38.2  Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal  de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte  technische documentatie aan klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval klant gerechtigd zal zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.

38.3  Leverancier is niet gehouden tot terbeschikking stelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van  de programmatuur benodigde hulpprogrammatuur en programma- of databibliotheken.

38.4 Het bepaalde in artikel 28 inzake gebruiksrecht en  gebruiksbeperkingen is van overeenkomstige toe passing.

38.5  Slechts indien uit de inhoud van de schriftelijke  overeenkomst uitdrukkelijk blijkt dat alle ontwerp- en  ontwikkelkosten volledig en uitsluitend door klant worden gedragen, gelden – zulks in afwijking van het  bepaalde in artikel 38.4 – voor klant geen beper kingen in het recht tot gebruik van de programmatuur en/of website.

Art. 39  Vergoeding  

39.1 Bij gebreke van een overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op het ontwerpen en ontwikkelen van programmatuur en/of websites telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

39.2 In de prijs voor de ontwikkelwerkzaamheden is tevens de vergoeding voor het recht tot gebruik van de programmatuur of website gedurende de looptijd van de overeenkomst begrepen.

39.3 In de vergoeding voor de ontwikkeling van de programmatuur is niet begrepen een vergoeding voor de door klant benodigde hulpprogrammatuur en programma- en databibliotheken, eventuele installatiediensten en eventuele aanpassing en/of onderhoud van de programmatuur. Evenmin is in de vergoeding begrepen het verlenen van ondersteuning (support) aan gebruikers ervan.

Art. 40 Garantie

40.1 Het bepaalde in artikel 34 inzake garantie is van  overeenkomstige toepassing.

40.2 Leverancier staat er niet voor in dat de door hem  ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en  eventuele andere programmatuur. Leverancier staat er evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.

Hoofdstuk 6. Onderhoud van programmatuur en support

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van programmatuur en support’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verricht op het gebied van onderhoud van programmatuur en ondersteuning (support) bij het gebruik van programmatuur.

Art. 41 Onderhoudsdiensten  

41.1 Indien overeengekomen verricht leverancier onder houd met betrekking tot de in de overeenkomst  bepaalde programmatuur. De onderhoudsverplichting omvat het herstel van fouten in de programmatuur in  de zin van artikel 30.3 en – zulks uitsluitend indien dit schriftelijk is overeengekomen – het ter beschikking  stellen van nieuwe versies van de programmatuur overeenkomstig artikel 42.

41.2  Klant zal geconstateerde fouten in de programmatuur  gedetailleerd melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich overeenkomstig zijn gebruikelijke  procedures naar beste vermogen inspannen fouten te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie en het versie- en releasebeleid van leverancier op de door leverancier te bepalen wijze en termijn aan klant ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen. Klant zal zelf de gecorrigeerde  programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie van de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen.

41.3  Het bepaalde in de artikelen 34.3 en 34.4 is van  overeenkomstige toepassing.

41.4  Indien leverancier het onderhoud online verricht, zal  klant tijdig zorg dragen voor een deugdelijke infrastructuur en netwerkfaciliteiten.

41.5   Klant zal alle door leverancier verlangde medewerking   aan het onderhoud verlenen, daaronder begrepen de   tijdelijke staking van het gebruik van de   programmatuur en het maken van een back-up van alle data.

41.6 Indien het onderhoud betrekking heeft op pro grammatuur die niet door leverancier zelf aan  klant is geleverd, zal klant, indien leverancier dit voor het onderhoud nodig of wenselijk acht, de broncode en de technische (ontwikkel-)documentatie van de programmatuur (waaronder begrepen batamodellen, ontwerpen, change-logs e.d.) ter beschikking stellen.  Klant staat er voor in dat hij gerechtigd is tot zodanige terbeschikkingstelling. Klant verleent leve rancier het recht om de programmatuur, inclusief de broncode en technische (ontwikkel-)documentatie,  te gebruiken en te wijzigen in het kader van het uitvoeren van het overeengekomen onderhoud.

41.7 Het onderhoud door leverancier laat onverlet de eigen  verantwoordelijkheid van klant voor het beheer van de programmatuur, waaronder controle van de  instellingen en de wijze waarop de resultaten van het gebruik van de programmatuur worden ingezet. Klant  zal zelf (hulp)programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur, overige programmatuur en  gebruiksomgeving aanpassen en de door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen.

Art. 42  Nieuwe versies van programmatuur

42.1  Het onderhoud omvat de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur uitsluitend indien en voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Indien het onderhoud de terbeschikkingstelling van nieuwe versies van de programmatuur omvat, dan vindt die terbeschikkingstelling plaats ter discretie van leverancier.

42.2 Drie maanden na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van fouten in de voorgaande versie en tot het verlenen van ondersteuning en/of onderhoud met betrekking tot een voorgaande versie.

42.3 Leverancier kan verlangen dat voor de terbeschikkingstelling van een versie met nieuwe functionaliteit klant een nadere schriftelijke overeenkomst met leverancier aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nadere vergoeding wordt betaald. Leverancier kan uit een vorige versie van de programmatuur functionaliteit ongewijzigd overnemen, maar staat er niet voor in dat elke nieuwe versie dezelfde functionaliteit bevat als de voorgaande versie. Leverancier is niet gehouden specifiek voor klant bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.

42.4 Leverancier kan van klant verlangen dat hij zijn systeem (apparatuur, programmatuur e.d.) aanpast indien dat noodzakelijk is voor het goed functioneren van een nieuwe versie van de programmatuur.

Art. 43  Supportdiensten

43.1  Indien de dienstverlening van leverancier op grond van de overeenkomst tevens ondersteuning (support) aan gebruikers en/of beheerders van de pro grammatuur omvat, zal leverancier telefonisch of  per e-mail adviseren over het gebruik en het functioneren van de in de overeenkomst genoemde programmatuur. Leverancier kan voorwaarden stellen  aan de kwalificaties en het aantal personen dat voor ondersteuning in aanmerking komt. Leverancier zal deugdelijk onderbouwde verzoeken om ondersteuning  binnen een redelijke termijn in behandeling nemen volgens de bij hem gebruikelijke procedures. Leverancier staat niet in voor de juistheid, volledigheid of tijdigheid van reacties of geboden  ondersteuning. Ondersteuning wordt verricht op werkdagen tijdens de gebruikelijke openingstijden van leverancier.

43.2 Indien de dienstverlening van leverancier op grond  van de overeenkomst tevens het verlenen van zogeheten ‘standby-diensten’ omvat, zal leverancier  één of meer personeelsleden beschikbaar houden tijdens de in de overeenkomst genoemde dagen en op de daarin genoemde tijden. In dat geval is klant  gerechtigd bij spoedeisendheid de ondersteuning van de beschikbaar gehouden personeelsleden in te roepen indien er sprake is van een ernstige storing in  het functioneren van de programmatuur. Leverancier staat er niet voor in dat alle storingen tijdig zullen worden verholpen.

43.3 Het onderhoud en de andere overeengekomen  diensten als bedoeld in dit hoofdstuk worden uitgevoerd met ingang van de dag waarop de  overeenkomst is aangegaan, tenzij partijen schrif telijk anders zijn overeengekomen.

Art. 44 Vergoeding

44.1  Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen betalingsschema zijn alle bedragen die betrekking hebben op onderhoud van programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk telkens vooraf per kalendermaand verschuldigd.

44.2  Bedragen ter zake het onderhoud van de programmatuur en de andere in de overeenkomst vastgelegde diensten als bedoeld in dit hoofdstuk zijn verschuldigd vanaf aanvang van de overeenkomst. De vergoeding voor onderhoud en andere diensten is verschuldigd ongeacht of klant de programmatuur in gebruik heeft (genomen) of gebruik maakt van de mogelijkheid tot onderhoud of ondersteuning.

Hoofdstuk 7. Advisering en consultancy

De in dit hoofdstuk ‘Advisering en consultancy’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten verleent op het gebied van advisering en consultancy.

Art. 45  Uitvoering advies en consultancydiensten

45.1 De doorlooptijd van een opdracht op het gebied van  consultancy of advisering is afhankelijk van diverse factoren en omstandigheden, zoals de kwaliteit van  de gegevens en informatie die klant verstrekt en de medewerking van klant en relevante derden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal leverancier  zich daarom niet tevoren verbinden aan een door looptijd van de opdracht.

45.2  De dienstverlening van leverancier wordt uitsluitend  verricht op de gebruikelijke werkdagen en -tijden van leverancier.

45.3  Het gebruik dat klant maakt van een door leverancier afgegeven advies en/of consultancyrapport is steeds voor risico van klant. De bewijslast dat (de wijze van) advies- en consultancydiensten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam leverancier mag worden verwacht, berust geheel bij klant, onverminderd het recht van leverancier met alle middelen tegenbewijs te leveren. 45.4  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier is klant niet gerechtigd een mededeling aan een derde te doen over de werkwijze, de methoden en technieken van leverancier en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van leverancier. Klant zal de adviezen of rapportages van leverancier niet aan een derde verstrekken of anderszins openbaar maken.

Art. 46  Rapportage

46.1  Leverancier zal klant op de schriftelijk overeengekomen wijze periodiek informeren over de uitvoering van de werkzaamheden. Klant zal leverancier schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van klant en bijzondere of voor leverancier mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. Klant zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van klant en deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en leverancier hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 47 Vergoeding

47.1 Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen  betalingsschema zijn alle vergoedingen die betrekking hebben op door leverancier verleende diensten als  bedoeld in dit hoofdstuk telkens per kalendermaand achteraf verschuldigd.

Hoofdstuk 8. Detacheringsdiensten

De in dit hoofdstuk ‘Detacheringsdiensten’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk

‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier een of meer medewerkers aan klant ter beschikking stelt teneinde onder toezicht en leiding van klant werkzaam te zijn.

Art. 48  Detacheringsdiensten

48.1 Leverancier zal de in de overeenkomst genoemde  medewerker aan klant ter beschikking stellen om onder leiding en toezicht van klant werkzaamheden te  verrichten. De resultaten van de werkzaamheden zijn voor risico van klant. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de medewerker veertig uur per  week tijdens de voor leverancier gebruikelijke werkdagen aan klant ter beschikking worden gesteld.

48.2 Klant kan de ter beschikking gestelde medewerker  slechts inzetten voor andere dan de overeengekomen werkzaamheden indien leverancier daarmee vooraf  schriftelijk heeft ingestemd.

48.3 Het is klant slechts toegestaan de ter beschikking  gestelde medewerker aan een derde door te lenen om onder leiding en toezicht van die derde werkzaam te

zijn indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is over eengekomen.

48.4 Leverancier zal zich er voor inspannen dat de ter  beschikking gestelde medewerker gedurende de duur van de overeenkomst beschikbaar blijft voor arbeid  tijdens de overeengekomen dagen, behoudens bij ziekte of uitdiensttreding van de medewerker. Ook indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op  uitvoering door een bepaalde persoon, is leverancier steeds gerechtigd na overleg met klant deze persoon te vervangen door één of meerdere personen met dezelfde kwalificaties.

48.5 Klant is gerechtigd om vervanging van de ter  beschikking gestelde medewerker te verzoeken (i) indien de ter beschikking gestelde medewerker  aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en klant dit binnen drie  werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden gemotiveerd aan leverancier kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding  van de ter beschikking gestelde medewerker. Leverancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. Leverancier staat er niet voor in dat vervanging steeds mogelijk is. Indien  vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is, vervallen de aanspraken van klant op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van klant wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van klant  betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd in stand.

Art. 49  Duur van de detacheringsovereenkomst

49.1 In afwijking van hetgeen bepaald is in artikel 4 van deze algemene voorwaarden geldt dat indien partijen omtrent de duur van detachering niets zijn overeengekomen, de overeenkomst een looptijd heeft voor onbepaalde duur, in welk geval voor elk der partijen een opzegtermijn van één kalendermaand geldt na de eventuele initiële looptijd. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Art. 50  Arbeidsduur, werktijden en arbeidsomstandigheden

50.1 De werktijden, rusttijden en arbeidsduur van de ter beschikking gestelde medewerker zijn gelijk aan de bij klant gebruikelijke tijden en duur. Klant staat er voor in dat de werk- en rusttijden en de arbeidsduur voldoen aan de ter zake relevante wet- en regelgeving.

50.2 Klant zal leverancier informeren omtrent een voorgenomen (tijdelijke) sluiting van zijn bedrijf of organisatie.

50.3  Klant is jegens leverancier en de ter beschikking gestelde medewerker gehouden tot nakoming van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van de veiligheid van de werkplek en de arbeidsomstandigheden.

Art. 51  Overwerkvergoeding en reistijd

51.1 Indien de ter beschikking gestelde medewerker in opdracht of op verzoek van klant per dag langer werkt dan het overeengekomen of gebruikelijke aantal werkuren dan wel werkzaam is buiten de bij leverancier gebruikelijke werkdagen, is klant voor deze uren het overeengekomen overwerktarief of, bij gebreke van een overeengekomen overwerktarief, het bij leverancier gebruikelijke overwerktarief verschuldigd. Desgevraagd zal leverancier klant informeren over de geldende overwerktarieven.

51.2 Kosten en reistijd zullen aan klant in rekening worden gebracht overeenkomstig de bij leverancier gebruikelijke regels en maatstaven. Desgevraagd zal leverancier klant informeren over de daarvoor gebruikelijke regels en maatstaven.

Art. 52  Inlenersaansprakelijkheid en overige  aansprakelijkheid

52.1 Leverancier zal zorg dragen voor de tijdige en  volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de over eenkomst met klant te betalen loonbelasting,  premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Leverancier vrijwaart klant voor alle vorderingen van de belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de overeenkomst met klant verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat klant leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen  van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier. Klant zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van klant, tegen deze  vorderingen te verweren.

52.2 Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de  kwaliteit van de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van klant tot stand zijn  gekomen.

Hoofdstuk 9. Opleiding en Trainingen

De in dit hoofdstuk ‘Opleidingen en Trainingen’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten, onder welke naam en op welke wijze dan ook (bijv. in elektronische vorm), verleent op het gebied van onderwijs, opleidingen, workshops, trainingen, seminars en dergelijke (hierna te noemen: opleiding).

Art. 53  Aanmelding en annulering

53.1 Een aanmelding voor een opleiding dient schriftelijk te geschieden en is bindend na bevestiging door leverancier.

53.2 Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de keuze en geschiktheid van de opleiding voor de deelnemers. Het ontbreken van de vereiste voorkennis bij een deelnemer doet niets af aan de verplichtingen van klant op grond van de overeenkomst. Het is klant toegestaan een deelnemer voor een opleiding te vervangen door een andere deelnemer na voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

53.3 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier gerechtigd de opleiding te annuleren, te combineren met één of meerdere opleidingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden. Leverancier behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wijzigen. Leverancier is gerechtigd organisatorische en inhoudelijke wijzigingen in een opleiding aan te brengen.

53.4 De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding door klant of deelnemers worden beheerst door de bij leverancier gebruikelijke regels. Een annulering dient altijd schriftelijk en voorafgaand aan de opleiding of het desbetreffende onderdeel daarvan te geschieden. Annulering of niet-verschijning doen niets af aan de betaalverplichtingen die klant op grond van de overeenkomst heeft.

Art. 54  Uitvoering opleiding

54.1 Klant aanvaardt dat leverancier de inhoud en diepgang van de opleiding bepaalt.

54.2 Klant zal de deelnemers informeren over en toezien  op de naleving door deelnemers van de verplichtingen uit de overeenkomst en de door leverancier voor geschreven (gedrags)regels voor deelname aan  de opleiding.

54.3 Indien leverancier bij de uitvoering van de opleiding

gebruik maakt van eigen apparatuur of pro grammatuur, staat leverancier er niet voor in dat  deze apparatuur of programmatuur foutloos is of zonder onderbrekingen functioneert. Indien leve rancier de opleiding uitvoert op locatie van klant, zal  klant zorg dragen voor de beschikbaarheid van deugdelijk werkende apparatuur en programmatuur.

54.4 Het afnemen van een examen of een toets maakt niet   deel uit van de overeenkomst.

54.5 Voor de ten behoeve van de opleiding ter beschikking gestelde of vervaardigde documentatie, opleidings materialen of -middelen is klant een separate  vergoeding verschuldigd. Het voorgaande geldt eveneens voor eventuele opleidingscertificaten of du plicaten hiervan.

54.6 Indien de opleiding op basis van e-learning wordt  aangeboden, zijn de bepalingen van het ‘Hoofdstuk Software-as-a-Service (SaaS)’ zoveel mogelijk van  overeenkomstige toepassing.

Art. 55  Prijs en betaling

55.1 Leverancier kan verlangen dat klant vóór de aanvang van de opleiding de ter zake verschuldigde vergoedingen betaalt. Leverancier kan deelnemers uitsluiten van deelname indien klant heeft nagelaten voor tijdige betaling zorg te dragen, zulks onverlet alle overige rechten van leverancier.

55.2 Tenzij leverancier uitdrukkelijk heeft aangegeven dat de opleiding is vrijgesteld van BTW in de zin van artikel 11 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, is klant over de vergoeding tevens BTW verschuldigd. Leverancier is na het aangaan van de overeenkomst gerechtigd zijn prijzen aan te passen bij eventuele wijziging van het bij of krachtens wet vastgestelde regime van BTW voor opleidingen.

Hoofdstuk 10. Hosting

De in dit hoofdstuk ‘Hosting’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier diensten, onder welke naam dan ook verleent op het gebied van ‘hosting’ en aanverwante diensten.

Art. 56  Hostingdiensten

56.1 Leverancier zal de met klant overeengekomen hostingdiensten verrichten.

56.2 Indien de overeenkomst de terbeschikkingstelling van  schijfruimte van apparatuur tot voorwerp heeft, zal klant de overeengekomen schijfruimte niet over schrijden, tenzij de overeenkomst de gevolgen  hiervan uitdrukkelijk regelt. De overeenkomst behelst de terbeschikkingstelling van schijfruimte op een uitsluitend en specifiek voor klant gereserveerde  server alleen indien dat schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen. Alle gebruik van schijfruimte, dataverkeer en overige belasting van systemen en infrastructuur is beperkt tot de tussen partijen  overeengekomen maxima. Het dataverkeer dat in een bepaalde periode door klant niet is gebruikt, zal niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode. Voor overschrijding van de overeengekomen maxima zal leverancier een extra vergoeding in  rekening brengen overeenkomstig de daarvoor gebruikelijke tarieven.

56.3 Klant is verantwoordelijk voor het beheer, waaronder  controle van de instellingen, het gebruik van de hostingdienst en de wijze waarop de resultaten van  de dienst worden ingezet. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal klant zelf de (hulp)programmatuur installeren, inrichten, para metriseren, tunen en indien nodig de daarbij  gebruikte apparatuur, overige programmatuur en gebruiksomgeving aanpassen en door klant gewenste interoperabiliteit bewerkstelligen. Leverancier is niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

56.4 Uitsluitend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is  overeengekomen, heeft de overeenkomst tevens het verzorgen of ter beschikking stellen van backup-,  uitwijk- en recoverydiensten tot voorwerp.

56.5 Leverancier kan de hostingdienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Leverancier zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk, deze zo mogelijk buiten kantoortijden laten plaatsvinden en deze, naar gelang van omstandigheden, aanvangen na overleg met klant.

56.6 Indien leverancier op grond van de overeenkomst  diensten voor klant verricht met betrekking tot een domeinnaam, zoals de aanvraag, verlenging of  vervreemding of overdracht aan een derde, dan dient klant de regels en werkwijze van de desbetreffende  instantie(s) in aanmerking te nemen. Desgevraagd zal leverancier een schriftelijk exemplaar van die regels aan klant verstrekken. Leverancier aanvaardt  uitdrukkelijk geen verantwoordelijkheid voor de juistheid of tijdigheid van de dienstverlening of het behalen van de door klant beoogde resultaten. Klant  is alle aan de aanvraag en/of registratie verbonden kosten volgens de overeengekomen tarieven, of bij gebreke van overeengekomen tarieven, de bij leverancier gebruikelijke tarieven, verschuldigd.  Leverancier staat er niet voor in dat een door klant gewenste domeinnaam aan klant wordt toegekend.

Art. 57  Notice and Take Down

57.1 Klant zal zich te allen tijde zorgvuldig en niet onrechtmatig jegens derden gedragen, in het bijzonder door de intellectuele eigendomsrechten en overige rechten van derden te eerbiedigen, de privacy van derden te respecteren, niet in strijd met de wet gegevens te verspreiden, zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen te verschaffen, geen virussen of andere schadelijke programma’s of data te verspreiden en zich te onthouden van strafbare feiten en schending van enig andere wettelijke verplichting.

57.2 Teneinde aansprakelijkheid jegens derden te voorkomen of de gevolgen daarvan te beperken, is leverancier steeds gerechtigd maatregelen te treffen ter zake een handelen of nalaten van of voor risico van klant. Klant zal op eerste schriftelijk verzoek van leverancier data en/of informatie onverwijld van de systemen van leverancier verwijderen, bij gebreke waarvan leverancier gerechtigd is naar keuze de data en/of informatie zelf te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. Leverancier is voorts gerechtigd bij schending of dreigende schending van de bepaling van artikel 57.1 aan klant per onmiddellijk en zonder voorafgaande aankondiging de toegang tot zijn systemen te ontzeggen. Het voorgaande laat onverlet eventuele overige maatregelen of de uitoefening van andere wettelijke en contractuele rechten door leverancier jegens klant. Leverancier is in dat geval tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder deswege jegens klant aansprakelijk te zijn.

57.3  Van leverancier kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van klant te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en klant. Klant zal zich ter zake met de desbetreffende derde hebben te verstaan en leverancier schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

Hoofdstuk 11. Koop van apparatuur  

De in dit hoofdstuk ‘Koop van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook en/of andere zaken (stoffelijke objecten) aan klant verkoopt.

Art. 58  Koop en verkoop  

58.1 Leverancier verkoopt de apparatuur en/of andere  zaken naar aard en aantal zoals schriftelijk over eengekomen, gelijk klant deze van leverancier koopt.

58.2 Leverancier staat er niet voor in dat de apparatuur  en/of zaken bij aflevering geschikt zijn voor het feitelijke  en/of door klant beoogde gebruik, tenzij in de schriftelijke overeenkomst de gebruiksdoeleinden  duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.

58.3 In de verkoopverplichting van leverancier zijn niet   begrepen montage- en installatiematerialen,   programmatuur, ver- en gebruiksartikelen, batterijen, stempels, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

58.4 Leverancier staat er niet voor in dat de bij de  apparatuur en/of zaken behorende montage-, installatie- en gebruiksvoorschriften foutloos zijn en  dat de apparatuur en/of zaken de eigenschappen bezitten die in deze voorschriften zijn vermeld.

59.1 De door leverancier aan klant verkochte apparatuur  en/of zaken zullen aan klant af-magazijn worden geleverd. Slechts indien dit schriftelijk is over eengekomen, zal leverancier de aan klant verkochte  zaken afleveren of laten afleveren op een door klant aan te wijzen plaats. In dat geval zal leverancier klant, zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis  stellen van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde vervoerder voornemens is de apparatuur en/of zaken af te leveren.

59.2 In de koopprijs van de apparatuur en/of zaken zijn  niet begrepen de kosten van vervoer, verzekering, takel- en hijswerk, inhuur van tijdelijke voor zieningen, e.d. Deze kosten worden in voorkomend  geval aan klant in rekening gebracht.

59.3 Indien klant leverancier verzoekt tot verwijdering van  oude materialen (zoals netwerken, kasten, kabel goten, verpakkingsmaterialen, apparatuur) dan wel  indien leverancier daartoe wettelijk verplicht is, kan leverancier dit verzoek door middel van een  schriftelijke opdracht accepteren tegen de bij hem gebruikelijke tarieven. Indien en voor zover het leverancier wettelijk niet is toegestaan betaling van  een vergoeding te verlangen (bijv. in het kader van de zogeheten ‘oud voor nieuw regeling’), zal hij deze vergoeding in voorkomend geval niet van klant vragen.

59.4 Indien partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen,  zal leverancier de apparatuur en/of zaken (laten) installeren, (laten) configureren en/of (laten)  aansluiten. In de eventuele verplichting tot installatie en/of configuratie van apparatuur door leverancier is  niet inbegrepen het uitvoeren van dataconversie en het installeren van software. Leverancier is niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventueel  benodigde vergunningen.

59.5 Leverancier is steeds gerechtigd de overeenkomst in  deelleveringen uit te voeren.

Art. 60  Proefopstelling

60.1 Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier gehouden zijn tot het plaatsen van een proefopstelling met betrekking tot de apparatuur waarvoor klant belangstelling heeft. Leverancier mag aan een proefopstelling (financiële) voorwaarden verbinden. Een proefopstelling behelst het tijdelijk op zicht plaatsen van apparatuur in een standaarduitvoering, exclusief accessoires, in een door klant ter beschikking te stellen ruimte, alvorens klant definitief besluit de desbetreffende apparatuur wel of niet te kopen. Klant is aansprakelijk voor gebruik, beschadiging, diefstal of verlies van apparatuur die onderdeel uitmaakt van een proefopstelling.

Art. 61 Omgevingseisen  

61.1 Klant draagt zorg voor een omgeving die voldoet aan de door leverancier gespecificeerde vereisten voor de apparatuur en/of zaken, onder meer betreffende de temperatuur, luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.

61.2 Klant draagt ervoor zorg dat door derden uit te  voeren werkzaamheden, zoals bouwkundige werk zaamheden, adequaat en tijdig worden verricht.

Art. 62  Garantie

62.1  Leverancier zal zich er naar beste vermogen voor inspannen materiaal- en fabricagefouten in de verkochte apparatuur en/of andere verkochte zaken, alsmede in onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze fouten binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij leverancier zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van leverancier niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is leverancier gerechtigd de apparatuur en/of de zaken kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur en/of zaken. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging, valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van leverancier. De garantieverplichting vervalt indien fouten in de apparatuur, zaken of in de onderdelen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig  of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brandof waterschade, of indien klant zonder toestemming van leverancier wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door leverancier in het kader van garantie zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen. Leverancier zal een zodanige toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

62.2  Ieder ander of verdergaand beroep van klant op nonconformiteit van de geleverde apparatuur en/of zaken dan het bepaalde in artikel 62.1 is uitgesloten.

62.3  Kosten van werkzaamheden en herstel buiten het kader van deze garantie zullen door leverancier in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.

62.4  Leverancier heeft uit hoofde van de koopovereenkomst geen enkele verplichting ter zake van fouten en/of andere gebreken die na afloop van de in artikel 62.1 bedoelde garantieperiode zijn gemeld.

Art. 63 Apparatuur van toeleverancier

63.1  Indien en voor zover leverancier apparatuur afkomstig van een derde aan klant verkoopt, zullen, voor wat betreft die apparatuur, in de verhouding tussen leverancier en klant de verkoopvoorwaarden van die derde van toepassing zijn, met terzijdestelling van de daarvan afwijkende bepalingen in deze algemene voorwaarden, mits de toepasselijkheid van de verkoopvoorwaarden van die derde door leverancier schriftelijk aan klant is medegedeeld en die voorwaarden bovendien vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan klant zijn verstrekt. In afwijking van voorgaande zin komt aan klant geen beroep toe op een nalaten van leverancier om te voldoen aan voornoemde informatieverplichting, indien klant een partij betreft als bedoeld in artikel 6:235 lid 1 of lid 3 BW.

63.2  Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen klant en leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort.

Hoofdstuk 12. Huur van apparatuur  

De in dit hoofdstuk ‘Huur van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook aan klant verhuurt.

Art. 64  Huur en verhuur

64.1  Leverancier verhuurt aan klant de in de huurovereenkomst genoemde apparatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie.

64.2  In de verhuur is niet begrepen de terbeschikkingstelling van programmatuur op separate gegevensdragers en de gebruiks- en verbruiksartikelen die nodig zijn voor het gebruik van de apparatuur, zoals batterijen, inkt(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires.

64.3  De huur vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de apparatuur aan klant.

Art. 65  Voorinspectie

65.1  Leverancier kan vóór of bij gelegenheid van de terbeschikkingstelling bij wijze van voorinspectie in aanwezigheid van klant een beschrijving van de staat van de apparatuur opstellen, met vermelding van geconstateerde gebreken. Leverancier kan verlangen dat klant het opgestelde rapport met deze beschrijving voor akkoord ondertekent alvorens leverancier de apparatuur aan klant in gebruik verstrekt. De in die staat vermelde gebreken in de apparatuur komen voor rekening van leverancier. Partijen zullen bij constatering van gebreken overeenkomen of, en zo ja op welke wijze en op welke termijn het herstel van de in de staat vermelde gebreken geschiedt.

65.2  Als klant niet naar behoren meewerkt aan de voorinspectie als bedoeld in artikel 65.1, heeft leverancier het recht om deze inspectie buiten aanwezigheid van klant uit te voeren en het rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor klant.

65.3  Indien geen voorinspectie wordt uitgevoerd, wordt klant geacht de apparatuur in goede en onbeschadigde staat te hebben ontvangen.

Art. 66  Gebruik van de apparatuur  

66.1 Klant zal de apparatuur uitsluitend in overeen stemming met de op grond van de overeenkomst  beoogde bestemming en op de in die overeenkomst genoemde locaties gebruiken in en ten behoeve van  zijn eigen organisatie of bedrijf. Gebruik van de apparatuur door of ten behoeve van derden is niet  toegestaan. Het recht tot gebruik van de apparatuur is niet overdraagbaar. Het is klant niet toegestaan de  apparatuur aan een derde in onderhuur te geven of een derde anderszins het (mede-)gebruik ervan te geven.

66.2  Klant zelf zal de apparatuur installeren, monteren en  gebruiksgereed maken.

66.3  Het is klant niet toegestaan de apparatuur of enig  deel daarvan als onderpand of zekerheidsobject, op welke wijze dan ook, te gebruiken of op andere wijze  daarover te beschikken.

66.4  Klant zal de apparatuur zorgvuldig gebruiken en als  goed huisvader onder zich houden. Klant zal voldoende maatregelen nemen ter voorkoming van  schade. Bij schade aan de apparatuur zal klant leverancier daarvan onverwijld in kennis stellen. Klant  is voor schade aan de apparatuur jegens leverancier aansprakelijk. In alle gevallen is klant jegens leverancier aansprakelijk ingeval van diefstal, verlies  of verduistering van de apparatuur tijdens de duur van de huur.

66.5  Klant zal de apparatuur niet geheel of gedeeltelijk  veranderen of daaraan iets toevoegen. Indien in voorkomend geval toch veranderingen of toevoe gingen zijn aangebracht, zal klant deze uiterlijk  bij het einde van de huurovereenkomst ongedaan maken of verwijderen.

66.6  Tussen partijen geldt dat gebreken aan de door of in  opdracht van klant aan de apparatuur aangebrachte veranderingen en toevoegingen en alle uit die  veranderingen of toevoegingen voortvloeiende gebre ken van de apparatuur geen gebreken in de zin van artikel 7:204 van het BW zijn. Klant heeft ter  zake van deze gebreken geen enkele aanspraak  jegens leverancier. Leverancier is niet gehouden tot  herstel of onderhoud van deze gebreken.

66.7  Klant heeft geen aanspraak op enige vergoeding in  verband met door klant aangebrachte veranderingen van dan wel toevoegingen aan de gehuurde  apparatuur die bij of na het einde van de huurovereenkomst, om welke reden dan ook, niet ongedaan gemaakt of verwijderd zijn.

66.8 Klant zal leverancier terstond schriftelijk in kennis  stellen van een eventueel beslag op de apparatuur, onder opgave van de identiteit van de beslaglegger  en de reden van het beslag. Klant zal de beslagleggende deurwaarder onverwijld inzage geven in de huurovereenkomst.

Art. 67  Onderhoud van gehuurde apparatuur

67.1  Klant zal de gehuurde apparatuur niet zelf onderhouden of door een derde laten onderhouden.

67.2  Klant zal door hem geconstateerde gebreken in de gehuurde apparatuur terstond schriftelijk kenbaar maken. Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen om bij wijze van correctief onderhoud de gebreken in de apparatuur die voor zijn rekening komen, binnen een redelijke termijn te herstellen. Leverancier is tevens gerechtigd, doch niet verplicht, tot het uitvoeren van preventief onderhoud aan de apparatuur. Klant zal leverancier desgevraagd in de gelegenheid stellen correctief en/of preventief onderhoud uit te voeren. Partijen zullen tevoren in goed overleg de dagen en tijdstippen waarop onderhoud plaats vindt met elkaar bespreken. Gedurende de periode van onderhoud heeft klant geen recht op vervangende apparatuur.

67.3  Uitgesloten van de verplichting tot herstel van gebreken zijn: het herstel van gebreken die klant bij het aangaan van de huurovereenkomst heeft aanvaard; het herstel van gebreken als gevolg van oorzaken die van buitenaf komen; het herstel van gebreken die aan klant, zijn personeelsleden en/of door klant ingeschakelde derden kunnen worden toegerekend; het herstel van gebreken die het gevolg zijn van onzorgvuldig, onjuist of onoordeelkundig gebruik of gebruik in strijd met de documentatie; het herstel van gebreken die het gevolg zijn van gebruik van de apparatuur in strijd met de gebruiksbestemming; het herstel van gebreken die het gevolg zijn van ongeautoriseerd aan de apparatuur aangebrachte wijzigingen of toevoegingen.

67.4  Indien leverancier de in het vorige lid bedoelde gebreken herstelt of laat herstellen, is klant de daaraan verbonden kosten volgens de gebruikelijke tarieven van leverancier verschuldigd.

67.5  Leverancier is steeds gerechtigd er voor te kiezen herstel van gebreken achterwege te laten en de apparatuur door andere, soortgelijke, maar niet noodzakelijkerwijs identieke apparatuur te vervangen.

67.6  Leverancier is nimmer gehouden tot herstel of reconstructie van verloren gegane data.

Art. 68 Eindinspectie en teruggave  

68.1  Klant zal de apparatuur bij het einde van de  huurovereenkomst in de oorspronkelijke staat aan leverancier teruggeven. Kosten van vervoer in verband met de teruggave zijn voor rekening van   klant.

68.2 Klant zal vóór of uiterlijk op de laatste werkdag van  de huurtermijn zijn medewerking verlenen aan een gezamenlijke eindinspectie van de staat van de  apparatuur. Van de bevindingen daarbij wordt door partijen gezamenlijk een rapport opgemaakt, dat  door beide partijen moet worden ondertekend. Indien klant niet meewerkt aan deze eindinspectie, is leverancier gerechtigd om deze inspectie buiten  aanwezigheid van klant uit te voeren en het bedoelde rapport zelf op te stellen. Dit rapport is bindend voor klant.

68.3  Leverancier is gerechtigd om de gebreken die zijn  vermeld in het rapport van de eindinspectie en die redelijkerwijs voor rekening en risico van klant  komen, op kosten van klant te doen herstellen. Klant is aansprakelijk voor schade van leverancier wegens  tijdelijke onbruikbaarheid dan wel verdere onverhuurbaarheid van de apparatuur.

68.4  Indien klant bij het einde van de huur een door hem  aan de apparatuur aangebrachte verandering niet ongedaan heeft gemaakt of een toevoeging daaraan  niet heeft verwijderd, geldt tussen partijen dat klant geacht wordt afstand te hebben gedaan van ieder  recht op die veranderingen en/of toevoegingen.

Hoofdstuk 13. Onderhoud van apparatuur  

De in dit hoofdstuk ‘Onderhoud van apparatuur’ opgenomen bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bepalingen van het hoofdstuk ‘Dienstverlening’, van toepassing indien leverancier apparatuur van welke aard dan ook ten behoeve van klant onderhoudt.

Art. 69  Onderhoudsdiensten

69.1  Leverancier zal het onderhoud verrichten met  betrekking tot de in de overeenkomst genoemde apparatuur, mits de apparatuur in Nederland is  opgesteld.

69.2 Gedurende de tijd dat leverancier de te onderhouden  apparatuur onder zich heeft, heeft klant geen recht op tijdelijk vervangende apparatuur.

69.3 De inhoud en omvang van de te verrichten onder houdsdiensten en de eventueel bijbehorende service niveaus zullen in een schriftelijke overeenkomst  worden vastgelegd. Bij gebreke daarvan is leve rancier verplicht zich ervoor in te spannen naar beste vermogen storingen die naar behoren door klant bij leverancier zijn gemeld, binnen een redelijke  termijn te verhelpen. Onder ‘storing’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het niet of niet zonder onderbreking voldoen van de apparatuur aan de door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk kenbaar  gemaakte specificaties van die apparatuur. Van een storing is alleen sprake indien klant deze storing kan aantonen en de desbetreffende storing bovendien kan worden gereproduceerd. Leverancier is tevens ge rechtigd, doch niet verplicht, tot preventief onder houd.

69.4 Klant zal, onmiddellijk nadat zich een storing aan de   apparatuur voordoet, leverancier daarvan in kennis   stellen door middel van een gedetailleerde   omschrijving.

69.5 Klant zal alle door leverancier verlangde medewerking  verlenen voor het onderhoud, zoals de tijdelijke staking van het gebruik van de apparatuur. Klant is  gehouden het personeel van leverancier of door leverancier aangewezen derden toegang te verschaffen tot de plaats van de apparatuur, alle  overige noodzakelijke medewerking te verlenen en de apparatuur aan leverancier ten behoeve van het onderhoud ter beschikking te stellen.

69.6 Alvorens de apparatuur aan leverancier voor  onderhoud aan te bieden draagt klant er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed  voorgaande laat al hetgeen klant aan leverancier ter  werkende reservekopie is gemaakt. zake van onderhoud verschuldigd is, onverlet.

69.7 Op verzoek van leverancier zal een ter zake kundige 71.4 Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van als  medewerker van klant voor raadpleging bij onder- gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of houdswerkzaamheden aanwezig zijn.   verloren gegane gegevens.

69.8 Klant is bevoegd niet door leverancier geleverde   apparatuur en systemen op de apparatuur aan te © 2014 Nederland ICT  sluiten en daarop programmatuur te installeren.

69.9 Indien het naar het oordeel van leverancier voor het  onderhoud van de apparatuur nodig is dat de verbindingen van de apparatuur met andere  apparatuur of met programmatuur worden getest, zal klant de desbetreffende andere apparatuur en  programmatuur evenals de testprocedures en informatiedragers ter beschikking van leverancier stellen.

69.10 Het voor het onderhoud benodigde testmateriaal dat  niet tot de normale outillage van leverancier behoort, dient door klant ter beschikking te worden gesteld.

69.11  Klant draagt het risico van verlies, diefstal of  beschadiging van de apparatuur gedurende de periode dat leverancier deze voor onderhouds werkzaamheden onder zich heeft. Het wordt aan klant  overgelaten dit risico te verzekeren.

Art. 70  Onderhoudsvergoeding  

70.1 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen: kosten van (het vervangen van) verbruiksartikelen zoals batterijen, stempels, inkt-(cartridges), tonerartikelen, kabels en accessoires; kosten van (het vervangen van) onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan leverancier; werkzaamheden ten behoeve van revisie van de apparatuur; modificaties aan de apparatuur; verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

70.2  De vergoeding voor onderhoud is verschuldigd ongeacht of klant de apparatuur in gebruik heeft (genomen) of van de mogelijkheid tot onderhoud gebruik maakt.

Art. 71 Uitsluitingen

71.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van  storingen die het gevolg zijn van of verband houden met gebruiksfouten, onoordeelkundig gebruik van de  apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in internet, datanetwerkverbindingen, spanningsvoorzieningen, of koppelingen met appa ratuur, programmatuur of materialen welke niet  onder de onderhoudsovereenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van leverancier op grond van de onderhoudsovereenkomst.

71.2 Tot de onderhoudsverplichtingen van leverancier  behoren niet: het onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn van of verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens leverancier; het gebruik van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende voorwaarden en het nalaten van klant om de apparatuur tijdig te laten onderhouden.

Onder de onderhoudsverplichtingen van leverancier  vallen evenmin onderzoek of herstel van storingen die  verband houden met op de apparatuur geïnstalleerde programmatuur.

71.3 Indien leverancier onderzoek en/of onderhoud  verricht in verband met het in de artikel(en) 71.1 en/of 71.2 bepaalde, kan leverancier de kosten van  dat onderzoek en/of onderhoud volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen.